Privātuma politika, apmaksas nosacījumi, piegādes un atgriešanas kārtība.

Privātuma politika

Šī privātuma politika izskaidro mūsu datu apstrādes paņēmienus un Jūsu iespējas attiecībā uz to, kādā veidā Jūsu personas dati tiek apkopoti un izmantoti. Vietnes www.dzivesvirstone.lv pieder un ar to operē, pārvalda un vada uzņēmums LIFE SUMMIT FZCO reģ.nr. DSO-FZCO-12599, Adrese: Dubai Silicon Oasis, IFZA Dubai - Building A2, Unit 101, Dubaija, 6009, Apvienotie Arābu Emirāti

Personas datu aizsardzība

Privātuma politika attiecībā uz personas datu aizsardzību pamatojas uz 2016. gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.2016/679 (turpmāk tekstā – Regula).

Datu apkopošana, uzglabāšana un apstrādāšana

Dati tiek apkopoti, lai:

 • ļautu mums sniegt pakalpojumu;
 • ļautu Jums pieteikties uz dažādiem mūsu organizētajiem pasākumiem;
 • ļautu mums izstrādāt arvien jaunus produktus un pakalpojumus;
 • ļautu mums atbildēt uz Jūsu jautājumiem vai iebildumiem;
 • sagatavotu anonīmu statistiku par interneta vietnes lietošanu;
 • analizētu mūsu klientu raksturlielumus, lai izmantotu tos mārketinga komunikācijas vajadzībām.

Apkopotie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar politiku, kas ir aprakstīta Regulā.

Dzivesvirsotne.lv pārvaldītāji datus lietos tikai iepriekš minēto mērķu nolūkā un lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti.

Atbildība par datu apstrādi

Ja Jums rodas jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, sūtiet e-pastu uz [email protected].

Dzivesvirsotne.lv pārvaldītāji, kuriem ir pieeja personu identificējošai informācijai, tiek pieprasīta šīs informācijas aizsardzības nodrošināšana saskaņā ar šo privātuma politiku, piemēram, neizmantot informāciju citiem mērķiem, kā tikai pakalpojumu, kas ir nepieciešami klientam, sniegšanai.

Tikai attiecīgi pilnvaroti Dzivesvirsotne.lv pārvaldītāji var piekļūt datiem, autorizējoties ar savu paroli.

Datu apstrādātājs, kas ir atbildīgs par šo datu apstrādi:

 • pakalpojumu sniegšanas nolūkā, ir norādīts interneta vietnes sadaļā: http://www.dzivesvirsotne.lv/kontakti/;
 • mārketinga nolūkā, ir uzticamas sabiedrības, kas nodrošina mārketinga instrumentus un ar kurām mums ir noslēgti līgumi.

Dati, kas tiek apkopoti:

 • reģistrācijas, pieteikumu un arī cenu pieprasījuma anketās – iesniedzēja nosaukums un e-pasta adrese un jebkura cita informācija, kas ir iekļauta anketā.
 • vakanču pieteikumos – vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs un jebkura cita informācija, kas ir iekļauta CV vai citos pievienotajos dokumentos.
 • kontakti – iesniedzēja nosaukums un e-pasta adrese un jebkura cita informācija, kas ir iekļauta kontaktu formā.
 • datu uzglabāšanas laiks.

Mēs glabāsim personisko informāciju, klienta un biznesa informāciju tik ilgi, cik nepieciešams, lai:

 • nodrošinātu pakalpojumus un informāciju, kurus Jūs vai Jūsu uzņēmums esat pieprasījuši;
 • sazinātos ar Jums par pieprasījumu, kuru Jūs mums esat iesniedzis.
 • iespēja piekļūt saviem datiem, pārbaudīt to pareizību un izlabot tos.

Jums ir tiesības pieprasīt Jūsu personas datu kopiju, pārbaudīt glabātās informācijas pareizību un/vai labot vai atjaunināt šo informāciju. Jūs varat arī lūgt pilnībā izdzēst Jūsu personisko informāciju, ja šobrīd Jums nav aktīvu pieprasījumu.

Mēs pieliksim visas komerciāli pamatotas pūles, lai nodrošinātu Jūs ar atbilstošu piekļuvi jebkādai Jūsu personiskajai informācijai, kuru mēs glabājam 30 dienas no Jūsu piekļuves pieprasījuma.

Lai aizsargātu Jūsu privātumu un drošību, mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti pirms informācijas izsniegšanas par Jūsu pieprasītajiem personiskajiem datiem.

Jautājumu gadījumā rakstiet datu aizsardzības amatpersonai (e-pasta adrese:  [email protected].).

Ja Jūs iesniegsiet ar privātumu saistītu sūdzību, mēs reģistrēsim Jūsu vārdu un/vai sabiedrības nosaukumu, ar sūdzību saistītās personas vārdu, e-pastu un valsts atrašanās vietu, un informāciju, kas ir bijusi sūdzības pamatā. Mēs izmantosim informāciju, kuru Jūs sniegsiet, lai izskatītu Jūsu sūdzību un nosūtītu Jums atbildi, tiklīdz Jūsu sūdzība būs izskatīta.

Personiskās informācijas kopīgošana

Jūsu personisko informāciju, klientu informāciju vai biznesa informāciju mēs varam padarīt pieejamu sabiedrībām, kas nodrošina pakalpojumus, palīdzot mums uzņēmējdarbībā, piemēram, ar interneta vietņu analītikas vai klientu apkalpošanas nodrošināšanu. Šīs sabiedrības ir pilnvarotas izmantot Jūsu personisko informāciju, klientu informāciju tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai sniegtu mums šos pakalpojumus.

Mēs kopīgosim Jūsu personisko informāciju, klientu vai biznesa informāciju ar trešajām pusēm tikai tādā veidā, kāds ir aprakstīts šajā Privātuma politikā. Mēs nekādā veidā netirgosim Jūsu personisko informāciju trešajām pusēm.

Apmaksas nosacījumi, piegādes un atgriešanas kārtība

Pirkšanas un apmaksas noteikumi www.dzivesvirsotne.lv interneta veikalā. Vietnes www.dzivesvirsotne.lv pieder un ar to operē, pārvalda un vada uzņēmums LIFE SUMMIT FZCO reģ.nr. DSO-FZCO-12599, Adrese: Dubai Silicon Oasis, IFZA Dubai - Building A2, Unit 101, Dubaija, 6009, Apvienotie Arābu Emirāti

Vispārējie noteikumi:

1.1. Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi interneta veikalā (turpmāk tekstā «Noteikumi») paredz savstarpējas tiesības, pienākumus un atbildību no personas, kas iegādājas preces interneta veikalā (turpmāk tekstā «Pircējs»), un Life Summit FZCO (turpmāk tekstā «Pārdevējs»).

Pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšanas brīdis

2.1. Pirkšanas un pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek noslēgts no brīža, kad, Pircējs interneta veikalā noformējot pasūtījuma grozu, ir norādījis piegādes adresi, izvēlējies apmaksas veidu un iepazinies ar vispārējiem Noteikumiem un apstiprinājis to ar taustiņu «Pirkt». Pirkšanas un pārdošanas līgums ir pusēm saistošs līdz pilnai šī līguma punktu izpildei.

2.2. Katrs noslēgtais pirkšanas un pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju glabājas Pārdevēja datubāzē.

2.3. Gadījumā, ja Pircējs nepiekrīt šī līguma nosacījumiem vai kādam no tiem, tad tas pasūtījumu veikt nedrīkst.

Pircēja tiesības un pienākumi

3.1. Pircējam ir tiesības:

3.1.1. iegādāties preces interneta veikalā saskaņā ar šiem līguma Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3.1.2. atteikties no pirkšanas un pārdošanas līguma, kas noslēgts interneta veikalā ar Pārdevēju, par to paziņojot Pārdevējam rakstiski 7 darba dienu laikā pēc preču piegādes brīža. Šī punkta tiesības atteikties no noslēgtā interneta veikala pirkšanas pārdošanas līguma var izmantot tikai tas Pircējs, kurš ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus var tikt atzīts par patērētāju, tas ir fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

3.1.3. ir citas tiesības saskaņā ar šiem noteikumiem un LR normatīvajiem aktiem.

3.2. Pircējs:

3.2.1. pēc pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšanas apņemas norēķināties par precēm, to piegādi, veikt citus norēķinus (ja tādi tiek norādīti līguma slēgšanas brīdī) un pieņemt pasūtīto pakalpojumu. Pircējs veic apmaksu, izmantojot izvēlēto maksājuma veidu pakalpojuma iegādes brīdī.

3.2.2. Pircējam ir jāievēro arī citas prasības, kas noteiktas LR normatīvajos aktos.

3.3. Pircējs, apmeklējot nodarbību, uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli un izvērtē visus riskus par savu gatavību taj.

3.4. Pircējam ir pienākums informēt organizatoru rakstveidā par savu veselības stāvokli, ja tas var radīt risku viņa veselībai.

3.5. Materiālus aizsargā autortiesības. Pircējam aizliegts jebkādā veidā nodot tālāk mācību materiālus - video-, audiomateriālus, PDF failus, kā arī nodot savas piekļuves kodus personām, kuras nav iegādājušās konkrēto mācību produktu. Mācību materiālus aizliegts pārsūtīt bez saskaņošānas ar platformas turētāju.

Pārdevēja tiesības un pienākumi

4.1. Pārdevējam ir tiesības:

4.1.1. bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt tiesības izmantot interneta veikalu, ja Pircējs cenšas traucēt interneta veikala darbību, vai pārkāpj šī līguma noteikumus. Pārdevējs nenes atbildību par Pircēja zaudējumiem, kas radušies iepriekš minēto darbību rezultātā.

4.1.2. bez atsevišķa brīdinājuma uz laiku vai pavisam apturēt interneta veikala darbību. Tādā gadījumā Pārdevējs nenes atbildību par zaudējumiem, kas radušies Pircējam šajā sakarā.

4.1.3. vienpusīgi bez iepriekšēja brīdinājuma izmainīt pirkšanas un pārdošanas noteikumus.

Noteikumu izmaiņas tiek publicētas interneta veikala mājaslapā. Izmaiņas stājas spēkā no to publikācijas brīža un darbojas attiecībā uz visiem darījumiem, kas ir noslēgti pēc publikācijas.

4.1.4. bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt abonamenta tipa produktu un pakalpojumu cenas atbilstoši saviem ieskatiem. Ievērojot cieņpilnas uzņēmējdarbības principus, pakalpojuma sniedzējs par to informēs iepriekš nosūtot epastu.

4.1.5. Pārdevējam ir arī citas tiesības, kas paredzētas LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

4.2. Pārdevējam ir pienākums:

4.2.1. balstoties uz pirkšanas pārdošanas noteikumiem, dot iespēju Pircējam izmantot interneta veikala pakalpojumus. Pārdevējs negarantē, ka interneta veikals darbosies nepārtraukti, un ka tīkla datu pārraide būs nekļūdīga. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja zaudējumiem, kas saistīti ar interneta veikala darbības traucējumiem un (vai) tīkla datu pārraides kļūdām.

4.2.2. Pircējam veicot apmaksu par pasūtījumā norādīto summu, piegādāt vai nodot Pircējam pasūtīto pakalpojumu attiecīgajā laikā, kas minēts produkta aprakstā.

4.2.3. Pārdevējs apņemas nodrošināt piekļuvi pircējam tiešsaistes apmācības programmas un kursus (ONLINE programmas) 12 mēnešus no pirkšanas brīža.

4.2.4. gadījumā, ja kādu īpašu iemeslu dēļ Pārdevējs tomēr nevar pakalpojumu piegādāt Pircējam, piedāvāt analogu pakalpojumu, bet ja Pircējs tomēr atsakās pieņemt arī šo pakalpojumu, atgriezt apmaksāto preces summu 7 darba dienu laikā. Tādējādi Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču nepiegādāšanu Pircējam.

4.2.5. Pārdevējs apņemas ievērot pārējos pirkšanas pārdošanas nosacījumus.

Atteikuma nosacījumi un atgriešanas kārtība

Pircējs apzinās, ka biļetes ir neatgriežamas un netiek mainītas pret citiem pakalpojumiem, citiem kursiem, kā arī, ka naudas summa netiks atgriezta

Pircējs var nodot savu biļeti citai personai, par to obligāti informējot Dzīves Virsotnes vadības komandu pa epastu [email protected]

Pakalpojuma piegādes politika

Pakalpojuma piegāde tiek uzsākta pēc pilnīgas pakalpojuma apmaksas un apstiprinājuma saņemšanas no pakalpojuma sniedzēja elektroniskā veidā.

Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības atcelt pakalpojuma sniegšanu 7 dienas pirms notikuma dienas, ja minimālais dalībnieku skaits nav sasniegts. Pakalpojuma sniedzējam atceļot notikumu, tiek pilnībā atgriezta iemaksātā summa pakalpojuma pircējam.


Dalība Dzīves Virsotnes kursos, semināros un citās apmācībās


Iegādājoties vai piekļūstot Dzīves Virsotnes materiāliem un saturam, kā arī piedaloties uz citām apmācībām, jūs piekrītat ievērot visus šos piemērojamos likumus un noteikumus, kā arī piekrītat, ka esat atbildīgs par savu gatavību un veselības stāvokli piedalīties programmās.

Dalība pasākumos ir katra dalībnieka personīgā atbildība. Materiāli un saturs ir paredzēts tikai izglītojošiem un informatīviem nolūkiem. Saturu neizmantot, lai diagnosticētu vai ārstētu kādu stāvokli vai slimību. Lai arī sniegtās atsauksmes no cilvēkiem ir īstas un patiesas, tās sniegtas tikai ilustratīviem nolūkiem. Nekāda apjoma rezultāti garantēti netiek.

Piedalīšanās jebkurā nodarbībā var būt saistīta ar zināmu riska līmeni, un katra cilvēka ķermeņa reakciju uz šīm dažādajām aktivitātēm nevar pilnībā paredzēt. Dalībnieks(-ce) uzņemas pilnu atbildību par jebkuriem riskiem saistībā ar paredzētajām aktivitātēm. Jānis Brūns vai Dzīves Virsotnes lektori un pasniedzēji neatbild par dalībnieku spējām un gatavību piedalīties pasākumos, kā arī neatbild par sekām pasākumu laikā un pēc apmācībām.

Ja neesat droši par savu gatavību pasākumam, ja jums ir diagnosticētas veselības problēmas vai noteikta ārstēšana, pirms pieteikšanās konsultējaties ar savu ārstu vai veselības aprūpes speciālistu.

Iegādājoties jebkuru no video vai audio programmām, jūs pilnībā atsakaties no jebkādu pretenziju celšanas pret Dzīves Virsotnes apmācību pasniedzējiem vai Jāni Brūnu personīgi.

Enerģijas elpošanas sesijas:
Ņemot vērā šīs prakses raksturu, mēs neiesakām piedalīties Enerģijas elpošanas sesijās cilvēkiem, kuriem ir veselības problēmas kā:

 • akūtas nieru veselības problēmas;
 • akūtas sirds veselības problēmas;
 • psihiskās saslimšanas, bipolārie traucējumi, šizofrēnija un neiroloģiskie traucējumi;
 • nekontrolētas astmas lēkmes
 • epilepsija
 • glaukoma
 • paaugstināts asinsspiediens, kas netiek medikamentozi regulēts

  Sievietēm, kurām ir grūtniecība atļauts piedalīties sesijās tikai tiešā apmācīta speciālista klātbūtnē.  

Ja jums ir kāds no iepriekš minētajiem nosacījumiem, lūdzu, informējiet mūs - tas nenozīmē, ka šī prakse nav piemērota pēc būtības - šādos gadījumos tā ir praktizējama speciālista klātienē un privāti. Tāpat ir arī citas elpošanas tehnikas un prakses, kas jums var būt piemērotākas, un jūs vienmēr esat laipni gaidīti mūsu sabiedrībā.

Vai arī, ja dalībniekam(-cei) ir šaubas reģistrācijas brīdī, pirms iegādāties pakalpojumu, ir jāpārrunā ar pakalpojuma sniedzēju individuāli.

Praktizējot elpošanas vingrinājumus, ir svarīgi atrasties drošā vidē. Dažos gadījumos jums var rasties viegls galvas reibonis vai īslaicīga dezorientācija, ļoti retos gadījumos, praktizējot elpošanas tehnikas, kurās ir elpas aiztures, jūs varat zaudēt samaņu. Tāpēc mēs iesakām gulēt uz grīdas vai vietā, kur, nokrītot, nenodarīsit sev pāri. Svarīgi ir arī tas, ka jūs nekad neveicat enerģijas elpošanas braukšanas laikā, ūdenī (var notikt noslīkšana) jebkurā situācijā, kurā var kaitēt sev vai citiem.

Svarīgi pieminēt, dinamiska un enerģiska elpošana var izraisīt intensīvas sajūtas. Sakarā ar spēcīgu fizisko un emocionālo izlādi, kas var rasties, dažiem cilvēkiem tā nav ieteicama. Lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu, pirms praktizējat šāda veida elpošanu.

Jānis Brūns nav ārstnieciskā persona un Dzīves Virsotnes produkti un pakalpojumi nav apstiprinātas ārstnieciska rakstura manipulācijas. Jānis Brūns cenšas palīdzēt novērst vai atvieglot cilvēkiem stresu, satraukumu un emocionālos pārdzīvojumus, kā arī uzlabot pašsajūtu ar dabiskām neinvazīvām tehnikām un garīgās izaugsmes metodēm.

Pakalpojumi un produkti, ko sniedz Jānis Brūns nav ārstniecības norādes un tie nekad neaizstāj konvencionālo medicīnisko vai garīgās veselības psiholoģisko diagnozi un ārstēšanu, un tos nekad nevajadzētu uzskatīt par tādiem.

Fotografēšanās, filmēšanas un audioierakstu veikšanas kārtība
Informējam, ka pasākuma laikā var notikt fotografēšana, filmēšana un skaņas ierakstīšana, un iegūtie attēli var tikt ievietoti LIFE SMUUNIT FZCO mājas lapā "DzīvesVirsotne.lv" vai "Dzivesvirsotnesakademija.lv", internetā vai sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dažos pasākumos filmēts, fotografēts un ierakstīts var tikt tikai vadītājs un/vai lektors. Mēs nepublicēsim materiālu, kur Jūs esat redzams neētiskās situācijās vai pozās.  

Apmeklējot klātienes pasākumus, Jūs piekrītat ka:
- varat tikt fotografēts un filmēts;
- fotogrāfijas ar Jūsu attēlu var tikt ievietotas LIFE SUMMIT FZCO mājas lapā "DzīvesVirsotne.lv", "Dzivesvirsotnesakademija.lv" internetā vai sociālajos tīklos Facebook un Instagram pilnā apmērā;
- atsakāties no visa veida pretenziju celšanas pret organizatoriem.

Reģistrējoties jebkuram no mūsu produktiem / pakalpojumiem / notikumiem, jūs apstiprināt, ka esat pārskatījis un piekritis mūsu atrunai par privātuma politiku, apmaksas kārtību, dalību apmācībās un pakalpojuma atcelšanas kārtību.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.